RODO

Szanowni Państwo,

Aquaplus sp.z o.o. z siedzibą w Bobrownikach (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja 2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej „Rozporządzenie”.

W związku z powyższym, będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych.

Stosownie do treści art. 13 ustęp 1 - 2 Rozporządzenia Spółka informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aquaplus sp.z o.o. z siedzibą w Bobrownikach  (42-583 Bobrowniki) przy ul. Sienkiewicza 121 B, KRS: 0000729966.
 2. Dla należytego zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej iodo@marwikpoland.pl lub telefonicznie 32 287 41 99 wew. 23, a także pisemnie pod adresem Spółki: Aquaplus sp.z o.o. ul. Sienkiewicza 121 B, 42-583 Bobrowniki.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę:
  a) na potrzeby i w celu rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci Spółki – na podstawie art. 6 ustęp 1 lit a) Rozporządzenia,
  b) na potrzeby i w celu zawarcia lub realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków na podstawie Pani/Pana wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków – na podstawie art. 6 ustęp 1 lit b) Rozporządzenia,
  c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. c) Rozporządzenia.
 4. Spółka wyjaśnia, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej ze Spółką umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – wyłącznie do czasu cofnięcia udzielonej zgody, lecz nie dłużej niż przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, określony przepisami obowiązującego prawa, jeśli przetwarzanie danych osobowych okaże się niezbędne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Spółka informuje, że po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w czasie wymaganym przepisami obowiązującego prawa.
 5. Spółka informuje, że w celach i na zasadach, o których mowa powyżej, będzie przetwarzała następujące dane osobowe:
  a) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL),
  b) dane dotyczące miejsca zamieszkania,
  c) dane kontaktowe (adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej),
  d) dane dotyczące ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków, a w niektórych przypadkach dane dotyczące ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości,
  e) numery ksiąg wieczystych,
  f) numery działki nieruchomości,
  g) adres nieruchomości.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  c) usunięcia danych osobowych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) przenoszenia danych osobowych,
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  g) wniesienia skargi do organu naczelnego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 7. Spółka informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi Spółka współpracuje:
  a) operatorom pocztowym i kurierom,
  b) bankom, w zakresie realizacji płatności,
  c) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  d) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy lub w celu ewentualnego dochodzenia przeciwko Pani/Panu roszczeń wynikających z zawartej umowy lub innych zdarzeń prawnych,
  e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 8. W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę wyrażoną na przetwarzanie danych osobowych, wycofanie jej nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają one także profilowaniu przez Spółkę.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako dodatkowe, których podanie jest dobrowolne. Spółka wyjaśnia, że brak podania danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 11. Prawo do złożenia skargi przysługuje każdej osobie, której dane dotyczą. Skarga powinna być wniesiona  do organu nadzorczego jakim jest  Urzędu  Ochrony Danych Osobowych pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

Klauzula ogólna

Inspektor danych osobowych

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności